MAREA forskningsfokus

MAREAs hovedmål er å vurdere og utvikle metoder for nedskalering av kyst-marin tematiske regnskap (UN SEEA EA, kap13) på regionalt nivå, for å gi beslutningsstøtte for integrert planlegging, ved å bruke Oslofjorden som testcase.

Hva er mekanismene, barrierene og mulighetene for å bruke økosystemregnskapsverktøy til støtte for planlegging?

Hypotese: Metoder for regnskapsføring av marine økosystemer brukes kun rudimentært i dagens planlegging, men kan forbedre beslutningsgrunnlaget dersom kunnskapshull blir løst.

Ved hvilken romlig og tidsmessig oppløsning er det mulig å integrere biofysisk modellering av kystarealbruk, næringsinnlasting, omfang og tilstand av marine habitater, og økosystemtjenester med tanke på tilbakestøping (regnskap) og prognoser (konsekvensvurdering)?

Hypotese: Kartlegging av romlig sammenheng mellom økosystemutstrekning-tilstand og nøkkeløkosystemtjenester er tilstrekkelig (i) tidsmessig løst til å identifisere betydelige historiske trender i økosystemtjenester, og (ii) romlig løst for å vurdere kyst-marin bruk sonealternativer.

Hvordan kan monetær verdsettelse av økosystemtjenester internalisere verdiene av kystøkosystemtjenester i forvaltningsstøtte, planlegging og policydesign?

Hypotese: Monetær verdsettelse av nøkkeløkosystemtjenestene er mulig ved en tidsmessig og romlig oppløsning som er nyttig for forvaltning, planlegging og policydesign.

Hvordan kan usikkerhet kvantifiseres konsekvent på tvers av modellkjeder for omfang-tilstand-tjenester-verdivurdering?

Hypotese: Romlig Bayesiansk Tro Nettverk kan integrere modellkjedeusikkerhet tilstrekkelig til å (i) vurdere betydningen av trender i økosystemtjenester, og (ii) identifisere variabler med høyest verdi av informasjon i modellkjeder. (bidrag til usikkerhet).

Hvilke tilnærminger og ØR-verktøy finner planleggere i Oslofjorden gjennomførbare og nyttige for beslutningsstøtte på sine respektive styringsnivåer?

Hypotese: Statlige etater, fylkeskommunale og kommunale planleggere finner romlig kartlegging og verdivurdering av økosystemtjenester nyttig beslutningsstøtte for noen, men ikke alle, prioriterte planleggings- og politikkbehov (WP6).

Hvilke resultater angående regionale kyst-marine kontoer er overførbare funn til andre regionale kystplaner rundt om i verden.

Hypotese: Nasjonale standarder for økosystemregnskap som foreslått av UN SEEA EA kan nedskaleres selektivt for å være nyttige for regional planlegging av kystnær hovedplan.