AP1: Bruk av og behov for naturregnskap som forvaltningsverktøy for Oslofjorden

Arbeidspakke 1 vil gå gjennom vannforvaltningsplanene og kommunale planer som tilhører Oslofjorden for å analysere i hvilken grad elementer av naturregnskap har blitt anvendt. Det skal gjennomføres intervjuer med beslutningstakere og de som arbeider med forvaltningsplanene for å undersøke kunnskapsgrunnlaget som er anvendt i planleggingen og hvilken rolle naturregnskap kan og bør ha i framtidig planlegging.

AP2: Eutrofiering versus bevaring av kysthabitat i Oslofjorden

Arbeidspakke 2 skal kartlegge dagens vannkvalitet, habitatutbredelse og økosystemtilstand. Vannkvalitet og økosystemtilstand vil være knyttet til økosystemtjenester. Arbeidspakken vil bruke økosystemregnskap for å estimere potensialet for forbedringer, for å verdsette de forbedrede økosystemtjenestene. Politisk veiledning vil bli gitt for å evaluere fordeler ved kysthabitat når kostnadene er uforholdsmessige med fordelene i seg selv.

AP3: Fritidsfiske og fuglekikking kontra fiskeforbud og andre konsekvenser av dårligere miljøtilstand i Oslofjorden

Arbeidspakke 3 skal studere hvordan den forverrede miljøtilstanden i Oslofjorden påvirker perspektiver, opplevelser og atferd blant fritidsfiskere og fuglekikkere i området. Miljøtiltak som berører disse gruppene inkluderer et generelt fiskeforbud for torsk og ikke-fiskesoner. Fjordens nåværende tilstand kan også påvirke begge aktivitetene gjennom redusert mattilgang og lavere overlevelse blant lokale fiske- og fuglebestander, noe som resulterer i færre muligheter for fuglekikking og fritidsfiske. Ved hjelp av offentlig deltakende GIS, fokusgrupper og nettbaserte diskusjonsfora skal arbeidspakken kartlegge hvilke områder fritidsfiskere og fuglekikkere historisk har brukt, hvilke områder de bruker i dag og hvilke områder de ville ha brukt dersom tilstanden i Oslofjorden var bedre. Arbeidspakken vil også undersøke hvordan rekreasjonsverdien påvirkes, opplevelser, hvilke endringer de to gruppene har opplevd over tid og hvordan de opplever at disse endringene har påvirket deres evne til å fiske og se på fugler.

AP4: Bæreevne for allment tilgjengelig rekreasjonsområde kontra bruk

Arbeidspakke 4 skal estimere verdien av kystsonen når den brukes som rekreasjonsområde og kartlegge både arealbruk og tidsmessige aktivitetsmønstre av fritidsaktiviteter langs Oslofjorden. Det skal også vurderes hvilken grad av fritidsaktivitet områdets økologiske bæreevne tillater. Den fastslåtte verdien som kystsonen har ved å brukes som rekreasjonsområde skal sammenlignes med den potensielle verdien ved at utbygge privat eiendom.

AP5: Private eiendomsverdier langs Oslofjorden eller allment tilgjengelige rekreasjonsområder?

Arbeidspakke 5 vil estimere rekreasjonsverdiene som tilfaller privat eiendom innenfor 100 meter fra kystsonen for Oslofjorden. Den vil også estimere samlet rekreasjonsverdi per friområder og per kommune. Slike verdier kan gi grunnlag for en eventuell budsjettering av offentlige midler til oppkjøp av viktige rekreasjonsområder for befolkningen. Studier av utvalgte friområder bli brukt til å demonstrere bruken av en hedonisk prising i retningslinjer for offentlige oppkjøp og til å vurdere eiendomsbeskatning lokalt.

AP6: Skjæringspunktet mellom vitenskap og politikk: vurdering av nytten av naturregnskap som et verktøy i kystsoneplanleggingen

Arbeidspakke 6 gir innsikt i skjæringspunktet mellom vitenskap og politikk for å vurdere nytten av naturregnskap som et verktøy i kystsoneplanleggingen. Planansvarlige vil bli invitert til en rekke workshops som “jurymedlemmer” for å gi innspill om nytten av naturregnskap i forvaltningen og videre se på hvordan bruken av naturregnskap i beslutningstaking og planprosesser kan forbedres. De to fylkene langs Oslofjorden (Viken fylkeskommune og Vestfold Telemark fylkeskommune) skal ha en viktig rolle kontaktpunkt i videreformidlingen av kunnskapsgrunnlaget til kommunene og andre relevante aktører.