Naturregnskap for helhetlig plan for Oslofjorden

Hvordan kartlegging og verdivurdering av økosystemtjenester kan bidra til å snu utviklingen på økosystemforringelse av urbaniserende kystområder.

April 2024

MAREA på seminar om naturregnskap

Wenting Chen (NIVA) presenterte pågående arbeid ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA) om havregnskap og rapporterte resultater fra MAREA på et seminar om naturregnskap.

Se opptaket her.

Januar 2024

Ny publikasjon om usikkerhetsanalyse i naturregnskap

Sjekk ut denne publikasjonen som er medfinansert av MAREA og nå er publisert i Ecosystem Services!

Her er noen av hovedfunnene:

 • Konvensjonell piksel telling av satellittbaserte kart fører til skjevhet i arealregnskap av økosystemer.
 • Survey metoder er nødvendige supplement til satellittbaserte kart for å kvantifisere usikkerhet og redusere skjevhet.
 • Enklere økosystemtyper, lengre regnskapsperioder og skreddersydde satellittbaserte kart reduserer usikkerheten i arealregnskap.
 • Det er behov for en standard for revisjon av usikkerhet i økosystemregnskap

Tilgang til publiaksjonen finner du her (på engelsk)

Nyheter om prosjektet

Seminar og konferanse på Oslofjord

6. september 2023

MAREA konferanse

MAREA årskonferanse ble avholdt på Tjøme den 6. september 2023. Med rundt 80 deltakere fra forskning, forvaltning og privat sektor var konferansen et viktig møtepunkt for å diskutere fremtiden for naturregnskap som et verktøy for å støtte helhetlig planlegging i Oslofjorden. Programmet finner du nede.

Dagen startet med en felles sesjon om naturregnskap i Norge og en introduksjon til MAREA forskningsprosjektet.

 1. Å redde Oslofjorden har prioritet, både nasjonalt og regionalt. Helhetlig plan for Oslofjorden skal supplere og forsterke forvaltningen, og regionale initiativer som fjordsatsingen i Viken fylkeskommune skal bidra til bedre samordning.
 2. Kan vi lære noe av Chesapeake Bay i USA? Her brukes indikatorer og avlastingsmål for å beregne hva som kan tilføres fjorden og bidrar til tiltaksutforming.
 3. MAREA prosjektet undersøker ulike aspekter av naturregnskap for Oslofjorden. Naturregnskap kan bidra til å synliggjøre nytten av Oslofjorden og det er en stor forventing om at det bidra til å beskytte og forbedre tilstanden av Oslofjorden. Men per i dag er bruken av naturregnskap i norsk forvaltningen begrenset.

For å gi deltakerne et bredere perspektiv og få en forståelse av potensialet til naturregnskap, ble sesjonen etterfulgt av to internasjonale innlegg:

 1. Naturregnskap kan brukes for å synliggjøre økonomiske verdier av naturen. Dette er viktig for økonomisk aktivitet, bærekraft utvikling av havet og kyst samfunnet.
 2. Eksempel fra Indonesia: Hvilken effekt har tap av mangrover på arbeidsmarkedet? Og hvordan kan dette påvirke politikkutforming?

Etter hovedsesjonene på formiddagen fordelte deltakere seg på tre forskjellige parallellsesjoner. «Nytt, nyttig og nyttiggjort» var fellestema for de tre sesjonene med ulikt tematisk vektlegging på MAREAs forskningsområder. Hovedformål med parallellsesjonene var å sette søkelyset på gapet mellom forskning og forvaltning for å diskutere hvordan elementer av naturregnskap kan støtte forvaltningens behov.

Parallellsesjon 1: Friluftsliv ved Oslofjorden

Hvilken verdi har friluftsområder langs Oslofjorden og hvordan kan det verdsettes? Deltakerne fikk innblikk i hvordan STRAVA, deltakende GIS, adferdsendringer blant fritidsdykkere og fugletittere og eiendomsprising kan bidra til å sette en verdi på naturen. Og hvordan kan dette brukes i forvaltningen?

Parallellsesjon 2: Kystvannkvalitet, naturtyper og verdier

Hvordan endrer marine naturtyper seg og hvordan kan det verdsettes? Og hva har modellering av kystvannskvalitet å si? Deltakerne diskuterte utfordringer med vannforvaltningsarbeidet og kartleggingen til sjøs, og hvilken kunnskap som trengs for å oppnå bedre kystvannskvalitet.

Parallellsesjon 3: Næringsutvikling i Oslofjorden.

Hvilken næringsutvikling kan være aktuelt i Oslofjorden fremover og hvordan kan naturregnskap brukes som beslutningsstøtte for å løse arealkonflikter? Deltakerne diskuterte potensialet for ulike næringsaktiviteter langs fjorden, hvilke begrensninger forvaltningen legger og hvordan dette kan bli løst.

Dagen ble avsluttet med en paneldebatt med deltaker fra hver parallellsesjon.

 • Nytt – hva er nytt ved det dere har hørt om «naturregnskap» under sesjonene?
 • Nyttig – hvordan kan dette bli nyttig som verktøy i oppfølging av Handlingsplan for Oslofjorden?

Nyttiggjort - hvilke hindringer ser dere for at naturregnskap blir nyttiggjort?

Global Ocean Accounts Partnership har også skrevet om deltakelsen i MAREA-prosjektet.

Les mer her.

7. september 2023

MAREA har gjennomført sin første forvaltnings-jury

For å knytte videre på den tette dialogen mellom forskning og forvaltning, gjennomførte MAREA prosjektet sin første “forvaltningsjury” den påfølgende dag. Forvaltningsjuryen var sammensatt av at jury panel med representanter fra fylkeskommunene og Oslofjorden Friluftsråd. Forskerne var bedt om å presentere forskningen på en brukervennlig måte basert på noen veiledende spørsmål som var sendt ut på forhånd

 • Hva er formålet med forskningen? (Opplysning, beslutningsstøtte, virkemiddelutforming)?
 • Hvilket element av naturregnskap bidrar forskningen til?
 • Hvor i beslutningsprosessen er dette nyttig?

Presentasjonene ble etterfulgt av en diskusjon med juryen, der jury-medlemmene stilte utfyllende spørsmål og reflektere om anvendbarheten av forskningen. Formålet med dette formatet er å integrere og tilrettelegge for forvaltningens behov slik at potensialet for anvendelse av økosystemvurdering til beslutningsstøtte og andre formål kan økes. Det skal sikre at begge parter får nytte av forskningen: MAREA får drøftet sin forskning så den kan bli bedre tilpasset til forvaltningens behov, og forvaltningen får på sin side bedre forståelse for forskningen. Dette øker potensialet for at økosystemvurderinger brukes i beslutningsprosesser og andre formål.

Evalueringen av prosessen viste at en slik øvelse anses som veldig nyttig for begge partene og notatene fra møtet bidrar til oppfølgingen av prosjektet fremover.

MAREA forsker deltok på Symposium on the Oceans In National Income Accounts (April 2023)

Wenting Chen presenterte MAREA prosjektet og fortløpende forskningsresultater på 6th Symposium on the Oceans In National Income Accounts i Busan, Sør Korea fra 26-27 April 2023.

Webinar om Oslofjorden og naturregnsjap: 1 Desember 2022

1 Desember 2022

Webinar om Oslofjorden og naturregnskap

Kan FNs nye system for naturregnskap hjelpe Oslofjorden på rett kjøl?

Program

Se webinarets opptak her.

Samarbeidsprosjektet MAREA, finansiert av Norges Forskningsråd, skal teste ut hvordan FN-systemet for naturregnskap kan gi beslutningsstøtte til ulike planleggingsnivåer i Oslofjordregionen. Webinaret presenterer første forskningsresultater fra prosjektet.

MAREA Oslofjord Rådgivende Styre

2. juni 2022

MAREA Rådgivende Styremøte

Det var et MAREA Rådgivende Styremøte 2. juni 2022. Prosjektgruppen inkludert både akademiske og ikke-akademiske partnere deltok på møtet. De internasjonale ekspertene fra National University of Ireland Galway, UNEP WCMC, Det Finske Miljødirektoratet og University of Alberta delte sine erfaringer om regnskap for økosystemer i kystnære økosystemer og kyststyring.